افغانستان سرزمین ویرانه

قــــــران عــــظـــیم الـــشان

02/06/2009 15:14

 

 

  شنیدن تلاوت قران عظیم الشان را از سایت بنده فراموش نکنید بعد از شنیدن در حق بنده دعا بکنید

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 001 - AlFatiha .mp3

شنیدن تلاوت قران

1.35 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 002 - AlBaqrah A .mp3

شنیدن تلاوت قران

67.26 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 002 - AlBaqrah B .mp3

شنیدن تلاوت قران

69.45 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 002 - AlBaqrah C .mp3

شنیدن تلاوت قران

26.48 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 003 - AalImran A .mp3

شنیدن تلاوت قران

42.90 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 003 - AalImran B .mp3

شنیدن تلاوت قران

49.99 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 004 - AlNisa A .mp3

شنیدن تلاوت قران

17.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 004 - AlNisa B .mp3

شنیدن تلاوت قران

67.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 004 - AlNisa C .mp3

شنیدن تلاوت قران

14.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 005 - AlMaidah A .mp3

شنیدن تلاوت قران

52.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 005 - AlMaidah B .mp3

شنیدن تلاوت قران

20.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 006 - AlAnaam A .mp3

شنیدن تلاوت قران

47.80 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 006 - AlAnaam B .mp3

شنیدن تلاوت قران

34.59 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 007 - AlAraaf A .mp3

شنیدن تلاوت قران

37.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 007 - AlAraaf B .mp3

شنیدن تلاوت قران

54.74 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 008 - AlAnfal A .mp3

شنیدن تلاوت قران

15.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 008 - AlAnfal B .mp3

شنیدن تلاوت قران

19.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 009 - AlTawbah A .mp3

شنیدن تلاوت قران

48.79 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 009 - AlTawbah B .mp3

شنیدن تلاوت قران

18.09 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 010 - Yunus .mp3

شنیدن تلاوت قران

47.44 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 011 - Hud A .mp3

شنیدن تلاوت قران

2.25 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 011 - Hud B .mp3

شنیدن تلاوت قران

47.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 012 - Yusuf A .mp3

شنیدن تلاوت قران

23.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 012 - Yusuf B .mp3

شنیدن تلاوت قران

21.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 013 - AlRaad .mp3

شنیدن تلاوت قران

23.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 014 - Ibrahim .mp3

شنیدن تلاوت قران

23.94 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 015 - AlHijr .mp3

شنیدن تلاوت قران

17.56 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 016 - AlNahl .mp3

شنیدن تلاوت قران

50.33 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 017 - AlIsra .mp3

شنیدن تلاوت قران

41.65 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 018 - AlKahf A .mp3

شنیدن تلاوت قران

27.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 018 - AlKahf B .mp3

شنیدن تلاوت قران

11.84 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 019 - Maryam .mp3

شنیدن تلاوت قران

25.00 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 020 - Taha .mp3

شنیدن تلاوت قران

33.18 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 021 - AlAnbiya .mp3

شنیدن تلاوت قران

31.64 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 022 - AlHajj .mp3

شنیدن تلاوت قران

33.73 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 023 - AlMuminun .mp3

شنیدن تلاوت قران

28.07 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 024 - AlNur .mp3

شنیدن تلاوت قران

35.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 025 - AlFurqaan A .mp3

شنیدن تلاوت قران

7.46 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 025 - AlFurqan B .mp3

شنیدن تلاوت قران

15.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 026 - AlShuara .mp3

شنیدن تلاوت قران

34.41 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 027 - AlNaml A .mp3

شنیدن تلاوت قران

18.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 027 - AlNaml B .mp3

شنیدن تلاوت قران

10.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 028 - AlQasas .mp3

شنیدن تلاوت قران

36.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 029 - AlAnkabut A .mp3

شنیدن تلاوت قران

15.28 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 029 - AlAnkabut B .mp3

شنیدن تلاوت قران

8.69 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 030 - AlRum .mp3

شنیدن تلاوت قران

21.17 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 031 - Luqman .mp3

شنیدن تلاوت قران

13.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 032 - AlSajdah .mp3

شنیدن تلاوت قران

10.49 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 033 - AlAhzab A .mp3

شنیدن تلاوت قران

13.55 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 033 - AlAhzab B .mp3

شنیدن تلاوت قران

20.38 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 034 - Saba .mp3

شنیدن تلاوت قران

23.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 035 - Fatir .mp3

شنیدن تلاوت قران

18.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 036 - YaSin A .mp3

شنیدن تلاوت قران

5.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 036 - YaSin B .mp3

شنیدن تلاوت قران

14.50 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 037 - AlSaffat .mp3

شنیدن تلاوت قران

23.33 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 038 - Saad .mp3

شنیدن تلاوت قران

18.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 039 - AlZumar A .mp3

شنیدن تلاوت قران

13.02 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 039 - AlZumar B .mp3

شنیدن تلاوت قران

16.01 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 040 - Ghafir .mp3

شنیدن تلاوت قران

29.40 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 041 - Fussilat B .mp3

شنیدن تلاوت قران

3.66 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 041 - Fusssilat A .mp3

شنیدن تلاوت قران

17.79 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 042 - AlShura .mp3

شنیدن تلاوت قران

20.46 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعوالشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim - Surah 043 - AlZukhruf .mp3

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode