افغانستان سرزمین ویرانه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان به صدای شیخ عبدالرحمن السدیس و شیخ صعودالشریم بشنوید و برای بنده هم دعا بکنید

06/06/2009 17:33

  بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند کریم ورحیم

سلام و عرض ادب حضور شنونده گان تلاوت قران که این ایه مبارکه از طرف خداوند توسط حضرت جبرایل امین برای حضرت محمد مصطفی (ص) پیغمبر اخر زمان بخاطر بهبود امور

مسلمانان فرستاد استقاده اعظمی نماید که این کلام پاک واسطه شما در روز اخرت خواهد بود بعد از استفاده برای بنده دعا کنید ... 

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره001 - AlFatiha  الفاتحه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

1.35 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah A  البقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

67.26 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah B  البقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

69.45 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah C  ابقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

26.48 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره003 - AalImran A الاعمران

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

42.90 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره003 - AalImran B  العمران

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

49.99 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa A  النسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

17.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa B  آلنسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

67.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa C  النسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

14.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره005 - AlMaidah A  المایده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

52.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره005 - AlMaidah B  المایده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

20.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره006 - AlAnaam A  الانعام

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.80 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره006 - AlAnaam B  الانعام

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

34.59 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره007 - AlAraaf A  الاعراف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

37.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره007 - AlAraaf B  الاعراف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

54.74 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره008 - AlAnfal A  الاعناف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره008 - AlAnfal B  الاعناف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

19.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره009 - AlTawbah A  التوبه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

48.79 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره009 - AlTawbah B  التوبه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.09 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره010 - Yunus  یونس

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.44 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره011 - Hud A  هد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

2.25 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره011 - Hud B  هد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره012 - Yusuf A  یوسف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره012 - Yusuf B  سوره یوسف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

21.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره013 - AlRaad  سوره الرعد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره014 - Ibrahim  سوره ابراهیم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.94 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره015 - AlHijr  سوره الهجر

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

17.56 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره016 - AlNahl  سوره النحل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

50.33 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره017 - AlIsra  سوره الاسرا .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

41.65 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره018 - AlKahf A  سوره الکهف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

27.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره018 - AlKahf B  سوره الکهف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

11.84 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره019 - Maryam  سوره مریم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

25.00 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره020 - Taha  سوره طه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

33.18 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره021 - AlAnbiya  سوره الانبیا

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

31.64 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره022 - AlHajj  سوره الحج

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

33.73 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره023 - AlMuminun  سوره المنیم .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

28.07 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره024 - AlNur  سوره نور

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

35.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره025 - AlFurqaan A  سوره الفرقان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

7.46 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره025 - AlFurqan B  سوره الفرقان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره026 - AlShuara  سوره عاشورا .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

34.41 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره027 - AlNaml A  سوره النمل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره027 - AlNaml B  سوره نمل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

10.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره028 - AlQasas  سوره قصص

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

36.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره029 - AlAnkabut A  سوره عنکبوت

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.28 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره029 - AlAnkabut B سوره عنکبوت

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

8.69 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره030 - AlRum   سوره روم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

21.17 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره031 - Luqman  سوره القمان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

13.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره032 - AlSajdah  سوره السجده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

10.49 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره033 - AlAhzab A  سوره الحزاب

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

13.55 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره033 - AlAhzab B  سوره الحزاب

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

20.38 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره034 - Saba  سوره صبا

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره035 - Fatir  سوره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره036 - YaSin A  سوره یاسین

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

5.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره036 - YaSin B  سوره یاسین

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

14.50 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره037 - AlSaffat  سوره السافات

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.33 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره038 - Saad  سوره السعد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره039 - AlZumar A  سوره الزمر

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

13.02 MB&

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode