افغانستان سرزمین ویرانه

تلاوت قران عــــظیم الشان به صدای شیخ عبدالرحمن السدیس وصعودالشریم

04/06/2009 16:11

 

 

 

In the name of god the mercy full compassioner

 

 

 

 

در صورت خواهش  شنیدن صدای قران را دارید از سوره اول قرا ن عظیم الشان الی سوره اخر به تر تییت  متوانید به روی یکی از نوشته های زیل که داونلود نوشته شده کلیک وسمع کنید و برای بنده دعا کنید بعد از شنیدن و قبل از شنیده قران عظیم الشان دعا کنید برای بنده با تشکر فراوان  جاوید عاطفی  

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره001 - AlFatiha  الفاتحه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

1.35 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah A  البقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

67.26 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah B  البقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

69.45 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره002 - AlBaqrah C  ابقره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

26.48 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره003 - AalImran A الاعمران

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

42.90 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره003 - AalImran B  العمران

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

49.99 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa A  النسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

17.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa B  آلنسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

67.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره004 - AlNisa C  النسآ

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

14.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره005 - AlMaidah A  المایده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

52.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره005 - AlMaidah B  المایده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

20.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره006 - AlAnaam A  الانعام

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.80 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره006 - AlAnaam B  الانعام

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

34.59 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره007 - AlAraaf A  الاعراف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

37.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره007 - AlAraaf B  الاعراف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

54.74 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره008 - AlAnfal A  الاعناف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره008 - AlAnfal B  الاعناف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

19.23 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره009 - AlTawbah A  التوبه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

48.79 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره009 - AlTawbah B  التوبه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.09 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره010 - Yunus  یونس

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.44 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره011 - Hud A  هد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

2.25 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره011 - Hud B  هد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

47.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره012 - Yusuf A  یوسف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.60 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره012 - Yusuf B  سوره یوسف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

21.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره013 - AlRaad  سوره الرعد

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره014 - Ibrahim  سوره ابراهیم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.94 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره015 - AlHijr  سوره الهجر

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

17.56 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره016 - AlNahl  سوره النحل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

50.33 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره017 - AlIsra  سوره الاسرا .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

41.65 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره018 - AlKahf A  سوره الکهف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

27.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره018 - AlKahf B  سوره الکهف

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

11.84 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره019 - Maryam  سوره مریم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

25.00 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره020 - Taha  سوره طه

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

33.18 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره021 - AlAnbiya  سوره الانبیا

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

31.64 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره022 - AlHajj  سوره الحج

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

33.73 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره023 - AlMuminun  سوره المنیم .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

28.07 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره024 - AlNur  سوره نور

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

35.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره025 - AlFurqaan A  سوره الفرقان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

7.46 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره025 - AlFurqan B  سوره الفرقان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.42 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره026 - AlShuara  سوره عاشورا .

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

34.41 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره027 - AlNaml A  سوره النمل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره027 - AlNaml B  سوره نمل

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

10.36 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره028 - AlQasas  سوره قصص

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

36.95 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره029 - AlAnkabut A  سوره عنکبوت

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

15.28 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره029 - AlAnkabut B سوره عنکبوت  

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

8.69 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره030 - AlRum   سوره روم

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

21.17 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره031 - Luqman  سوره القمان

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

13.39 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره032 - AlSajdah  سوره السجده

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

10.49 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره033 - AlAhzab A  سوره الحزاب

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

13.55 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره033 - AlAhzab B  سوره الحزاب

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

20.38 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره034 - Saba  سوره صبا

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

23.81 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره035 - Fatir  سوره

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

18.37 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره036 - YaSin A  سوره یاسین

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

5.20 MB

· شنیدن قران عظیم الشان با تلاوت صدای شیخ صعود الشرین و شیخ عبدالرحمن السدیس - Sheikh Abdur Rehman Sudais and Saood Shuraim -سوره036 - YaSin B  سوره یاسین

شنیدن تلاوت قران عظیم الشان

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode