افغانستان سرزمین ویرانه

کتاب ثبت اظهار نظر در مورد سایت بنده

Date 28/03/2019
By Williebaw
Subject О чем этот сайт


BrokerWay, EU Broker Age
Основанием для занесения в черный список компании BrokerWay является предоставление клиентам заведомо ложной информации, присвоение денежных средств клиентов и крайне непорядочное поведение сотрудников компании. По своей сути BrokerWay это организованная мошенническая группировка, занимающаяся выманиванием и присвоением денежных средств граждан, и не имеющая ничего общего с торговлей на финансовых рынках. Подробнее о мошенниках из BrokerWay можно посмотреть здесь. Есть все основания считать, что BrokerWay является клоном развалившегося форекс-лохотрона EU Broker Age.

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode