افغانستان سرزمین ویرانه

کتاب ثبت اظهار نظر در مورد سایت بنده

Date 27/03/2019
By Malinnam
Subject Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.

Наконец то один живой форум. Возможно он не совсем поджодящий но я переодически слежу и думаю здесь есть мужчины умеющие.. мнение по этому поводу.
Мне 32 отношения были. Несколькора дамала этом любовь.

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode