افغانستان سرزمین ویرانه

کتاب ثبت اظهار نظر در مورد سایت بنده

Date 08/01/2019
By Patrickrer
Subject I like that year!

Happy new 2019 year and merry christmas! With best regards!

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode