افغانستان سرزمین ویرانه

نظرات شما در مورد اخرین اخبار افغانستان جهان ومنطقه

Date 30/06/2017
By Williamfar
Subject Cheap essay creating company that helps you to achieve top grades


Date 27/11/2014
By بسیار عالی
Subject خوبش

بسیار صفحه زیبا ساختید

 

Contact

جهان معلومات

jawed_atefi@yahoo.com

بدخشان شهرجدید میدان بزکشی لب دریا از طرف لب دریا کوچه دوم یا مسجد ابوبکرصدیق رض

+93799405536-- +93777405536

Search site

حق کاپی محفوظ است احمدجاوید عاطفی © 2010 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode